Menu
2023-10-06

Od 2024 r. limity podatkowe będą niższe

W roku 2024 przewiduje się znaczące zmiany w zakresie limitów podatkowych, które mają zastosowanie do małych podatników VAT, PIT i CIT. Kluczowym elementem do obliczenia tych limitów jest średni kurs euro, ustalony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 2023 roku. Niższy kurs euro przekłada się na obniżenie granicznych wartości definiujących status małego podatnika, a także wpływa na kwotę jednorazowej amortyzacji oraz ograniczenia w korzystaniu z ryczałtu ewidencjonowanego w roku 2024. Dodatkowo, kurs euro ma wpływ na parametry stosowane w celach rachunkowości.

Mały podatnik VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, małym podatnikiem jest osoba, której wartość sprzedaży, wraz z kwotą podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości w złotych 2 000 000 euro. W roku 2024, status małego podatnika VAT będzie przyznawany tym, których sprzedaż w roku 2023 nie przekroczy 9 218 000 zł. Obecnie ta granica wynosi 9 654 000 zł, co oznacza, że w przyszłym roku mniejsza liczba przedsiębiorców będzie kwalifikować się jako małych podatników.

Jeśli chodzi o podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi lub świadczących usługi o podobnym charakterze, to zostaną uznani za małych podatników, jeżeli kwota prowizji lub wynagrodzenia otrzymanego za świadczone usługi nie przekroczy równowartości 45 000 euro, czyli 207 000 złotych.

Mały podatnik PIT i CIT

Małym podatnikiem CIT i PIT w roku 2024 zostanie uznany podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, czyli 9 218 000 zł.

W 2024 roku mały podatnik CIT będzie korzystał z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 9%, pod warunkiem że:
  • przychody uzyskane w 2023 roku nie przekroczą 9 218 000 złotych (wraz z należnym VAT) – zastosowanie znajdzie kurs waluty na pierwszy dzień roboczy października 2023 roku,
  • bieżące przychody w roku 2024 nie przekroczą 2 milionów euro (bez należnego VAT) – według kursu na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 roku.

Mali podatnicy, którzy nabywają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 KŚT (Krajowego Standardu Klasyfikacji Środków Trwałych), z wyłączeniem samochodów osobowych, mają uprawnienie do skorzystania z preferencyjnej jednorazowej amortyzacji do limitu 50 000 euro rocznie, czyli 230 000 złotych w 2024 roku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Możliwość stosowania rozliczenia w formie ryczałtu będzie przysługiwać w przypadku przychodów:
  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie przez podatnika, jeśli osiągnięte przychody nie przekraczają 2 000 000 euro,
  • uzyskiwanych wyłącznie z tytułu udziału w spółce, gdzie suma przychodów osiągniętych przez wszystkich wspólników nie przekroczyła 2 000 000 euro.

W roku 2024, limit ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosić będzie 9 218 200 zł. Ponadto, prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu będzie przysługiwało podatnikom, których przychody w 2023 roku nie przekroczą równowartości kwoty 200 000 euro, czyli 921 820 złotych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ciąży na osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach partnerskich oraz przedsiębiorstwach w spadku. Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 roku poz. 170). Jednakże, aby podlegać temu obowiązkowi, muszą osiągnąć przychody za poprzedni rok obrotowy wynoszące co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

W roku 2024, przedsiębiorcy będą zobowiązani prowadzić księgi, jeżeli ich przychody za rok 2023 wyniosą co najmniej 9 218 200 zł.

Sprzedaż e-commerce i import towarów

W roku 2024 obowiązywać będą również niższe limity dotyczące sprzedaży e-commerce i importu towarów. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, te wartości zostaną przeliczone na złote, z wykorzystaniem kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC). Kurs euro z dnia 2 października 2023 roku ogłoszony przez EBC wyniósł 4,6123 złote.

Oto zestawienie limitów podatkowych obowiązujących w roku 2024 w formie tabeli:

Rodzaj limitu Kwota
Limit dla małego podatnika VAT 9 218 200 zł
Limit dla małego podatnika PIT 9 218 200 zł
Limit dla małego podatnika CIT 9 218 200 zł
Kwota jednorazowej amortyzacji 230 000 zł
Limit ryczałtu ewidencjonowanego 9 218 200 zł
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2024 roku 921 820 zł
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 9 218 200 zł
Limit dla sprzedaży e-commerce i importu towarów (przeliczony wg kursu EBC) 4,6123 zł za 1 euro

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART