Menu
2024-01-09

Minimalny podatek CIT 2024

Od nowego roku zaczęły obowiązywać (po odwieszeniu) przepisy o tzw. minimalnym podatku CIT.

Dotyczy on przede wszystkim podatników CIT tj. Spółek posiadających polską rezydencję podatkową oraz krajowych podatkowych grup kapitałowych.

Zgodnie z art. 24ca ustawy o CIT nowy podatek zapłacą spółki, które poniosły stratę z działalności operacyjnej (ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe). Jak również te, które mają niską rentowność, czyli udział dochodów w przychodach (też chodzi o działalność operacyjną) w wysokości nie większej niż 2 proc.

Podatek minimalny jest równoległą formą opodatkowania obok tzw. „klasycznego” CIT. Oznacza to, że każdy podatnik CIT będzie musiał przeprowadzić weryfikację pod kątem podlegania pod podatek minimalny.

Krajowym podatkiem minimalnym w bardzo dużym uproszczeniu zostaną objęci podatnicy deklarujący stratę albo wykazujący niską rentowność.

Z nowego obowiązku są jednak wyłączone określone grupy podatników. Mianowicie z obowiązku płacenia minimalnego podatku CIT zwolnione będą m.in.:
 • opodatkowani estońskim CIT;
 • będący stroną umowy o współdziałanie;
 • którzy niedawno rozpoczęli działalność – w roku podatkowym rozpoczęcia działalności i dwóch kolejnych latach podatkowych;
 • którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim;
 • będący małymi podatnikami;
 • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a sam podatnik nie posiada (bezpośrednio lub pośrednio) więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną czy też innych praw majątkowych o charakterze powierniczym;
 • wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, a udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 2%;
 • będących instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych polegających na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem;
 • będących przedsiębiorstwami górniczymi otrzymującymi pomoc publiczną na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309);
 • będących spółkami prowadzącymi gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679);
 • jeżeli w roku podatkowym większość uzyskanych przez nich przychodów innych niż z zysków kapitałowych zostało osiągniętych w związku z:
  • eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
  • wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185), których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach,
  • wykonywaniem działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • transakcjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

W 2025 roku nastąpi pierwsze rozliczenie podatku minimalnego.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART