Menu
2022-07-28

Zmiany w prawie pracy

AKTUALIZACJA:

Wprowadzenie przepisów, o których mowa poniżej, wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy, zostało przesunięte przez Rząd na 2023 rok - z uwagi na wciąż trwające prace nad projektem.


Polska zobowiązana była wprowadzić zmiany do 2.08.2022 r., w celu dostosowania polskich przepisów do dwóch dyrektyw unijnych - dyrektywy rodzicielskiej oraz dyrektywy o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w UE.

___________________________


Poniżej informacja na temat najważniejszych zmian wynikających z postanowień projektu ustawy o zmianie (Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw), które mają wejść w życie z dniem 2 sierpnia 2022 roku:

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - również przy umowie terminowej pracodawca powinien uzasadnić dlaczego wypowiada umowę
 • Praca zdalna - przygotowany przez resort rodziny projekt nowelizacji Kodeksu pracy na stałe wprowadza pracę zdalną do porządku prawnego. Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży.
 • Urlop opiekuńczy - wymiar dodatkowych 5 dni w roku kalendarzowym ma na celu zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym, rozumianym jako: syn, córka, matka, ojciec, współmałżonek lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych.
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej- w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym
 • Uprawnienia rodziców dzieci w wieku do 8 roku życia- wydłużeniu z 4. do 8. roku życia dziecka ulegnie okres do ukończenia którego pracodawca może polecać pracownikowi – oczywiście tylko za jego zgodą – pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy
 • Skrócenie możliwości korzystania z urlopu ojcowskiego- okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego zostanie skrócony do 12 miesięcy
 • Urlop rodzicielski - po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Nowością będzie niemożliwość wykorzystania całości urlopu tylko przez jednego rodzica – co najmniej 9 tygodni pozostaje do wyłącznej dyspozycji drugiego rodzica. To znaczy, że w porównaniu z obecnymi przepisami pracujące matki nie będą mogły samodzielnie wykorzystać całego maksymalnego wymiaru urlopu. Nie będzie możliwości zrzeczenia się (np. przez ojca) tych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego na rzecz matki. Przez matkę na rzecz ojca również nie będzie to możliwe. Urlopu rodzicielskiego nie trzeba będzie wykorzystywać od razu, tylko maksymalnie w pięciu częściach do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia.
 • Zasiłek macierzyński: Pracownica będzie miała możliwość zdecydowania, jaką wysokość zasiłku macierzyńskiego chce pobierać w okresie urlopu rodzicielskiego. Pierwsza możliwość dla pracownicy będzie dotyczyła wypłacenia zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% za cały okres urlopu macierzyńskiego. Jeśli pracownica zdecyduje się na takie rozwiązanie, będzie mogła otrzymać zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego. Natomiast w sytuacji, gdy pracownica w ciągu 21 dni od dnia porodu złoży wniosek o wypłacanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, będzie jej wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jednak za okres 9 tygodniowej części tego urlopu dla ojca dziecka przysługiwać będzie zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. W sytuacji niewykorzystania w pierwszym roku życia dziecka urlopu rodzicielskiego, pracownica będzie uprawniona do złożenia wniosku o wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego. Takie wyrównanie będzie przysługiwało wysokości do 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego. Natomiast jeśli pracownica będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego w kolejnych latach, będzie miała prawo do 70% podstawy wymiaru zasiłku z tym, że taka wysokość będzie również dotyczyć drugiego rodzica.
 • Wniosek o bezpieczniejsze warunki pracy- pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku (w tym na podstawie umowy na okres próbny) będzie miał prawo do wystąpienia o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca będzie miał miesiąc na pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.
 • Zmiany dotyczące umów na okres próbny- umowę o pracę na okres próbny pracodawca będzie mógł zawrzeć na okres: 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
 • Nowe wymogi w zakresie informowania o warunkach pracy- firma dodatkowo będzie musiała informować m.in. szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, obowiązującej procedurze rozwiązania umowy, odpoczynku dobowym i tygodniowym, zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART