Menu
2021-01-18

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 2)

Zmiany w odliczaniu VAT „na bieżąco”

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym podatnicy, którzy nie dokonali obniżenia kwoty podatku należnego w okresie, w którym przysługiwało to prawo, mogli obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Znowelizowane przepisy ustawy o VAT umożliwiają dokonanie takiego odliczenia w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych- oznacza to wydłużenie czasu na dokonanie odliczenia łącznie do 4 miesięcy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zmiany dotyczą tylko podatników rozliczających się w systemie miesięcznym (dla podatników rozliczających VAT kwartalnie nic się nie zmienia- mogą oni odliczyć VAT naliczony „na bieżąco” w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych).

Ujednolicenie zasad przeliczania walut dla VAT i CIT

Wprowadzona została również możliwość wyboru spójnych zasad przeliczania kursów walut na potrzeby VAT i CIT. Należy podkreślić, że zgodnie z nowymi przepisami podatnicy mają prawo a nie obowiązek dokonywać przeliczenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złote.

Przykład: Podatnik VAT świadczy usługi budowlane dla innego podatnika. W związku ze zmianami będzie mógł stosować dwa różne kursy (dla VAT z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, dla PIT/CIT z dnia poprzedzającego wykonanie usługi) lub będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT- z dnia poprzedzającego wykonanie usługi.

Po zdecydowaniu się na nowe rozwiązanie podatnicy będą zobowiązani do stosowania go przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym metodę tę wybrali. Podobnie w przypadku rezygnacji z wprowadzonego rozwiązania- podatnik będzie zobowiązany do stosowania dotychczasowych metod przeliczania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

Wydłużenie terminu wywozu towarów po otrzymaniu zaliczki

Znowelizowana ustawa zakłada, że otrzymanie zaliczki przez dokonaniem dostawy towarów będzie opodatkowane stawką 0% przewidzianą dla eksportu towarów jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie sześciu miesięcy (wydłużenie z obowiązujących dotychczas dwóch miesięcy). Termin sześciu miesięcy należy liczyć od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę, trzeba jednocześnie pamiętać o spełnieniu innego warunku jakim jest otrzymanie w tym czasie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Przykład: W czerwcu podatnik otrzyma zaliczkę na poczet eksportu towarów, którą opodatkuje stawką 0%. Towar zostanie wywieziony z terytorium UE w grudniu tego samego roku a podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz. Podatnik nie utraci prawa do opodatkowania otrzymanej zaliczki na poczet eksportu towarów stawką 0%.

Przeczytaj również:

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 1)

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 3)

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART