Menu
2022-02-14

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację stanowi narzędzie, które ma zapewnić pobudzenie gospodarcze w zakresie nowych technologii i usprawnić produkcję poprzez zastosowanie robotów przemysłowych. Z ulgi skorzystać mogą przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podatnicy uprawnieni są do odliczenia od postawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Uldze podlegają wszystkie poniesione koszty (amortyzacja, serwisy, szkolenia, modernizacje) związane z robotyzacją, zsumowane na koniec każdego roku podatkowego od momentu rozpoczęcia amortyzacji do końca trwania ulgi. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki a kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do skorzystania z ulgi niezbędne jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego wykazu poniesionych kosztów podlegających odliczeniu w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Należy mieć na uwadze, że skorzystanie z ulgi na robotyzację jest limitowane terminowo i można ją zastosować do wydatków poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026. Podatnik, który rozpocznie inwestycję w robotyzację w latach 2022-2026 może przez maksymalnie 6 kolejnych lat doliczać do kosztów uzyskania przychodów 50% wartości amortyzacji inwestycji plus koszty modernizacji.

Przepisy ustawy PIT oraz CIT określają konkretne wydatki umożliwiające skorzystanie z ulgi. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

  • koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz wszelkich innych urządzeń pomocniczych i peryferyjnych,
  • koszty nabycia WNiP niezbędnych do prawidłowego działania robotów oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1,
  • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów oraz innych środków trwałych lub WNiP, o których mowa w pkt 1 i 2,
  • opłaty z tytułu leasingu, dotyczące robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1 jeśli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Całość ulgi skoncentrowana jest na wydatkach na roboty przemysłowe. Zgodnie z art. 52jb ust. 3 ustawy PIT oraz art. 38eb ust. 3 ustawy CIT, za roboty przemysłowe rozumie się automatycznie sterowane, programowalne, wielozadaniowe i stacjonarne lub mobilne maszyny, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • wymieniają dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
  • są połączone z systemami teleinformatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
  • są monitorowane za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,
  • są zintegrowane z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Ustawy określają także w art. 52jb ust. 4 (ustawa o PIT) oraz art. 38 eb ust. 4 (ustawa o CIT) co należy rozumieć pod pojęciem maszyny i urządzenia peryferyjnego do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.

Przewiduje się, że ulga na robotyzacją z pewnością wpłynie pozytywnie na rozwój nowych technologii w Polsce. Niewykluczone jest, że ulga na robotyzację zostanie przedłużona na kolejne lata w przypadku dużego zainteresowania wśród podatników.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART