Menu
2022-07-05

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i/lub formularza TPR za 2021 rok

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi:

  • 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.
W przypadku transakcji kontrolowanej z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową próg dokumentacyjny wynosi 100 000 zł, niezależnie od rodzaju transakcji.

W przypadku obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, strony transakcji zobowiązane są także do złożenia informacji TPR do urzędu skarbowego.

W ustawach o PIT i CIT brak jest definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. W Interpretacji Ogólnej MF wskazało, że jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji. Pojęcie jednorodności transakcji jest zbliżone do rozumienia pojęć „transakcji jednego rodzaju”, „innych zdarzeń jednego rodzaju”.

UWAGA: pojęcie „transakcja kontrolowana” nie jest tożsame z pojęciem „transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym”. Pojęcie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym wiąże się z obowiązkiem dokumentacyjnym. Natomiast przesłanki dotyczące obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie dotyczą każdej pojedynczej transakcji kontrolowanej, ale wyłącznie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość jest podstawą oceny czy zostały przekroczone progi dokumentacyjne. Powyższe nie oznacza jednak, że pojedyncza transakcja kontrolowana nie może być jednocześnie transakcją o charakterze jednorodnym.

Więcej w Interpretacji Ogólnej MF (z 09.12.2021 r.. w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym)

Kiedy podatnik nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji

Sytuacje, w których podatnik nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zostały wymienione w art. 11n ustawy o CIT oraz art. 23z ustawy o PIT. Najczęściej stosowane jest wyłączenie z pkt 1, które mówi o tym, że:

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania/siedzibę/zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (art. 6 odnosi się do zwolnień podmiotowych od podatku),
  • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (dochody uzyskane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu),
  • nie poniósł straty podatkowej
Jeśli w ramach transakcji strony przekroczyły progi dokumentacyjne ale spełniają warunki do skorzystania ze zwolnienia z art. 11n/23z, to nie trzeba wówczas sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych. Obydwie strony będą jednak zobowiązane do złożenia informacji TPR do swoich urzędów skarbowych.

Terminy:

Terminy na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji TPR dla transakcji realizowanych w 2021 roku są następujące:

  • jeśli rok podatkowy firmy trwał od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. to musi ona wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych za rok 2021 do 30.09.2022 r. Biorąc pod uwagę fakt, że terminy sprawozdawcze zostały przez Ministerstwo Finansów wydłużone to należy wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych do końca roku, tj. do 31.12.2022 r.,
  • jeśli rok podatkowy firmy miał inne ramy czasowe to musi ona wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych w ciągu 9- ciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego; jeśli, w związku z powyższym, termin na sporządzenie dokumentacji oraz informacji TPR upływał w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. to termin został wydłużony do 30.09.2022 r.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART